Kiertotalous

Paluu etusivulle

Vuonna 2022 vastaanotimme 133 374 tonnia jätettä, joka oli 1,3 % enemmän kuin vuonna 2021. Lisäksi vastaanotimme maita 505 219 tonnia. Loppusijoitukseen päätyi 4 % vastaanotetusta jätteestä.  


Kuvateksti: Jätteistä 96 % hyödynnettiin tai sijoitettiin varastoon myöhempää hyödyntämistä varten ja loput 4 % loppusijoitettiin jätetäyttöön (koostui mm. eristevilloista, asbestista ja vierasperäisistä kasveista).

Lisäämme asiakkaidemme tietoutta kiertotaloudesta jäteneuvonnalla kouluissa ja erilaisissa tapahtumissa. Olemme mukana kiertotaloudessa edistämällä tavaran ja materiaalin kiertoa niin omassa toiminnassa, kuin mahdollistajana. Kehitämme käsittelyprosesseja ja yhtiön toimintatapoja päämäärätietoisesti siten, että ympäristöhaitat ovat mahdollisimman vähäiset ja materiaalin ohjautuminen hyötykäyttöön tehokasta.  

Kiertokukko on kaikilla lajitteluasemillamme toimiva tavaroiden uudelleenkäyttöä helpottava palvelu. Asiakas voi jättää tarpeettoman, käyttökelpoisen kodintavaran Kiertokukko-pisteeseen. Pisteestä voi myös ottaa tavaraa itselleen. 

Energian kulutus ja tuotanto

Kulutimme vuonna 2022 energiaa 607 MWh. Suurin osa sähkönkulutuksesta tapahtuu jätekeskuksella. Sähköä kului vuonna 2022 500 MWh. Jätekeskuksella myös tuotetaan sähköä aurinkopaneeleilla ja lisäksi energiaa saadaan kaatopaikkakaasusta. Aurinkopaneelien tuotto oli 90 MWh ja kaatopaikkakaasusta saatua energiaa käytettiin lämmöntuotannossa 5,3 GWh. Se vastaa 300 pientalon lämmöntarvetta.

Luonnon monimuotoisuus

Vastaamme Jätekukon alueen asukkaiden jätehuollosta ympäristövastuullisesti, millä voi olla luonnon monimuotoisuutta vahvistavia tekijöitä. Yhtenä luonnon monimuotoisuutta edistävänä tekijänä niitämme jätekeskusalueella olevat vieraskasvit vuosittain. Lisäksi vastaanotamme asiakkailta niitettyjä vieraskasveja ja niiden juurakoita ja hävitämme ne vastuullisesti.  

Kuljetukset

Voimme vaikuttaa kuljetusten päästöihin reittisuunnittelulla, kilpailuttamalla kaluston euroluokitukseen, polttoaineen valinnalla sekä käyttämällä kaksilokeroisia jäteautoja. Kaksilokeroisen jäteauton etuna on, että yhdellä käynnillä saamme kerättyä kahta jätelajia, mikä pienentää keräyksen ympäristökuormitusta.  

Kuopion keskeisellä alueella operoi viime vuonna seitsemän biokaasukäyttöistä autoa. Edellytämme ympäristövastuullista toimintaa myös urakoitsijoilta. Kuljetusurakoissa olemme edellyttäneet moottorinpäästöluokitusta Euro 6d ja Euro 6e. Toimialueellamme operoi yhteensä noin 20 jäteautoa.

Ympäristön puhtaanapito

Siistimme jätekeskuksen aluetta ja sen ympäristöä aktiivisesti. Lisäksi siivoamme toimipaikkojemme ympäristöä. 

Ympäristövaikutukset

Vaikutukset veteen

Kuopion jätekeskuksella muodostuu loppusijoitusalueen suotovesiä, kenttäalueiden hulevesiä, Fortum Waste Solutions Oy:n prosessivesiä ja saniteettivesiä. Nämä vedet johdetaan Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolle. Lisäksi alueella muodostuu puhtaita hulevesiä, jotka ohjataan alueen ympärysojiin. Jätevedenpuhdistamolle johdettiin vuoden 2022 aikana 117 475 m3 jätevettä (2021: 138 801 m3).

Tarkkailuohjelman mukaan Kuopion jätekeskuksen alueen jätevesiä tutkitaan neljä kertaa vuodessa, jätevedenpuhdistamolle johdettavaa jätevettä kerran kuukaudessa, alueen pintavesiä neljä kertaa vuodessa ja alueen pohjavesiä kaksi kertaa vuodessa.

Lajitteluasemilla ja maakeskuksella hulevedet ohjataan alueen ympärysojiin.

Haju ja pöly

Jätekeskuksen ilmanlaatua tarkkaillaan alueen yhteistarkkailun mukaisesti. Vuonna 2022 yhteistarkkailussa jätekeskuksen osalta mitattiin Haminalahdessa haisevia rikkiyhdisteitä (TRS). Haisevat rikkiyhdisteet kuvaavat vapautuvan kaatopaikkakaasun hajua. Hajua aiheuttaa jätetäytössä hapettomissa oloissa tapahtuvan hajoamisen seurauksena muodostuvat rikkiyhdisteet. Pöly-, mikrobi- ja paikallisia hajupäästöjä muodostuu jätteiden koneellisessa prosessoinnissa. Jätekeskuksen alueella pölyämistä on ehkäisty pölynsidonnalla murskauksien yhteydessä ja kenttien puhtaanapidolla.

Vuonna 2022 hajusta annettiin palautetta 10 kertaa (2021: 12). Jätekeskuksen naapureista koostuva ympäristöpaneeli antoi palautteet.

Lajitteluasemilla välivarastossa olevista jätteistä ei aiheudu hajuhaittaa. Nurmeksessa ja Outokummussa on lajitteluaseman yhteydessä sekajätteen siirtokuormausasema. Sekajätteet välivarastoidaan siirtokuormauskonteissa ja ne tyhjennetään vähintään kerran viikossa, joten mahdolliset hajuhaitat ovat hyvin paikallisia.

Melu

Melua aiheutuu jätekeskuksella jätteiden murskauksesta, lastaamisesta ja liikenteestä. Raskaan liikenteen autoja käy alueella noin 150 päivässä ja lisäksi alueella on henkilöautoliikennettä noin 200 käyntiä päivässä.

Kuopion jätekeskuksen ympäristöluvan mukaan jätekeskuksesta aiheutuva melutaso (LAeq) saa olla asuinkiinteistöjen pihapiirissä päiväaikaan klo 7–22 enintään 55 dB ja yöaikaan klo 22–7 enintään 50 dB. Meluseurantaa tehdään tarvittaessa esim. kiviainesten murskauksen yhteydessä.

Maakeskuksella melua aiheutuu liikenteestä ja kivien murskauksesta. Lajitteluasemilla melua aiheutuu jätteiden lastaamisesta. Melu on hetkellistä.