Ympäristövastuu

Paluu etusivulle


Jätekukolla on jätekeskuksen ympäristölupa, 15 lajitteluasemien ympäristölupaa ja viisi lajitteluasemaa on rekisteröity jätelain 100 §:n mukaiseen jätehuoltorekisteriin.

Vaikutukset veteen

Kuopion jätekeskuksella muodostuu loppusijoitusalueen suotovesiä, kenttäalueiden hulevesiä, Fortum Waste Solutions Oy:n prosessivesiä ja saniteettivesiä. Nämä vedet johdetaan Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolle. Lisäksi alueella muodostuu puhtaita hulevesiä, jotka ohjataan alueen ympärysojiin.
 
Ympäristövaikutusten tarkkailu jatkui lokakuuhun asti 10.4.2019 päivitetyn ohjelman mukaisesti ja lokakuusta eteenpäin 15.11.2021 päivätyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Vesien tarkkailun toteutti Eurofins. Tarkkailu toteutettiin Heinälamminrinteen ja Hepomäen alueen yhteistarkkailuna, johon kuului kymmenen toiminnanharjoittajaa.
 
Tarkkailuohjelman mukaan Kuopion jätekeskuksen alueen jätevesiä tutkitaan neljä kertaa vuodessa, jätevedenpuhdistamolle johdettavaa jätevettä kerran kuukaudessa, alueen pintavesiä neljä kertaa vuodessa ja alueen pohjavesiä kaksi kertaa vuodessa.

Jätevedenpuhdistamolle johdetut vedet

Jätevedenpuhdistamolle johdettiin vuoden 2021 aikana 138 801 m3 jätevettä (2020: 132 529 m3).

Lähtevästä jätevedestä otetaan näyte kerran kuukaudessa. Ympäristöluvan mukaan jäteveden puhdistamolle johdettavan jäteveden pitoisuuksien on alitettava ympäristöluvan mukaiset raja-arvot. Kuormitus alittaa lupaehdot.

Tarkkailujakson kuormitukset

 
Kuormitus 2020 2021
virtaama (m3/a)  132 529  138 801
kiintoaine (kg/a)  2 927  2 909
BOD7 (kg/a)  2 863  2 192
kokonaistyppi (kg/a)  16 455  13 541
ammoniumtyppi (kg/a)  11 155  11 824
kokonaisfosfori (kg/a)  197  181
sähköjohtokyky (mSu) MED  225  225
pH MED  7,9  8,0

Haju ja pöly

Jätekeskuksen ilmanlaatua tarkkaillaan alueen yhteistarkkailun mukaisesti. Vuonna 2021 yhteistarkkailussa jätekeskuksen osalta mitattiin Haminalahdessa haisevia rikkiyhdisteitä (TRS). Haisevat rikkiyhdisteet kuvaavat vapautuvan kaatopaikkakaasun hajua. Hajua aiheuttaa jätetäytössä hapettomissa oloissa tapahtuvan hajoamisen seurauksena muodostuvat rikkiyhdisteet. Pöly-, mikrobi- ja paikallisia hajupäästöjä muodostuu jätteiden koneellisessa prosessoinnissa. Jätekeskuksen alueella pölyämistä on ehkäisty pölynsidonnalla murskauksien yhteydessä ja kenttien puhtaanapidolla.

Vuonna 2021 hajusta annettiin palautetta 12 kertaa (2020: 25). Jätekeskuksen naapureista koostuva ympäristöpaneeli antoi palautteet.

Haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) mittaus aloitettiin Haminalahdessa loppuvuodesta 2012. Kuvassa on esitetty hajutuntien lukumäärä 2017-2020. Hajutunti on tunti jolloin, TRS-pitoisuuden tuntikeskiarvo > 3,0 ug/m3.

Hajutunteja mitattiin vuonna 2021 35 kpl (2020: 24kpl ja 2019: 28 kpl). Hajutunti on tunti jolloin, TRS-pitoisuuden tuntikeskiarvo > 3,0 ug/m3. Vuorokautinen raja-arvo 10 ug S/m3 ei ylittynyt. Orgaanisen jätteen kaatopaikkaamisen väheneminen ja tehokas kaasunkeräys ovat vähentäneet hajuja.

Lajitteluasemilla välivarastossa olevista jätteistä ei aiheudu hajuhaittaa. Nurmeksessa ja Outokummussa on lajitteluaseman yhteydessä sekajätteen siirtokuormausasema. Sekajätteet välivarastoidaan siirtokuormauskonteissa ja ne tyhjennetään vähintään kerran viikossa, joten mahdolliset hajuhaitat ovat hyvin paikallisia.

Melu

Melua aiheutuu jätekeskuksella jätteiden murskauksesta, lastaamisesta ja liikenteestä. Raskaan liikenteen autoja käy alueella noin 150 päivässä ja lisäksi alueella on henkilöautoliikennettä noin 200 käyntiä päivässä.

Kuopion jätekeskuksen ympäristöluvan mukaan jätekeskuksesta aiheutuva melutaso (LAeq) saa olla asuinkiinteistöjen pihapiirissä päiväaikaan klo 7-22 enintään 55 dB ja yöaikaan klo 22-7 enintään 50 dB. Jätekeskuksesta aiheutuvaa melua seurataan Kuopion yhteismeluseurannassa. Jätekeskuksella on lähimpien naapurien pihoissa mittauspisteet noin 0,5-1 km etäisyydellä jätekeskuksesta. Vuonna 2021 ei havaittu melutasojen ylityksiä.

Lajitteluasemilla melua aiheutuu jätteiden lastaamisesta. Melu on kuitenkin hetkellistä.

Aloitimme biojätteen erilliskeräyksen ensimmäisten jäteyhtiöiden joukossa 1.6.2003 Kuopiossa, Pieksämäellä ja Pieksämäen maalaiskunnassa. Biojätteen keräyksen käynnistäminen haluttiin tehdä jätteen tuottajien kannalta mahdollisimman helpoksi ja vaivattomaksi. Kuopiossa keräyksen piiriin kuuluville kiinteistöille toimitettiin tarroitetut biojäteastiat. Kaikille keräyksen piiriin kuuluville kotitalouksille jaettiin postin välityksellä aloituspakkaus, joka sisälsi tietopaketin biojätteen lajittelusta, keittiötarran ja biopusseja.

Vuonna 2003 biojätteen määrän arvioitiin olevan n. 30 % koko yhdyskuntajätemäärästä, eli tuolloin biojätteen määrän arvioitiin olevan n. 13 000 t/vuosi. Asukasta kohden laskettuna tämä tekee n. 70 kg/vuosi, joskin käytännössä vaihtelu asukkaiden kesken on hyvinkin suurta.Bioboxeja jaettiin vuonna 2005 kotitalouksiin
Kuvateksti: Biojätteen erilliskeräys alkoi toimialueella vuonna 2003 Kuopiossa ja Pieksämäellä. Keräys haluttiin tehdä mahdollisimman helpoksi ja vaivattomaksi. Keräyksen piiriin kuuluville kiinteistöille toimitettiin biojäteastiat, ohjeet ja biopussit. Vuonna 2005 biokoreja jaettiin kotitalouksiin ovelta ovelle.

Kohti sähköistä biopussijakelua

Myöhemmin biojätteen keräys ja bussijakelu laajeni koko toimialueelle. Vuodesta 2019 lähtien olemme tarjonneet biojätepussien maksuttoman tilaamisen sähköisesti.


Kuvateksti: Vuonna 2020 yhtiö käynnisti alueella biopussikampanjan yhdessä Granon kanssa. Grano järjesti mm. paino-, pakkaus-, varastointi-, logistiikka-, postitus- ja raportointipalvelun, jotta pussit saatiin toimitettua asukkaille.

Asiakkaat pystyivät tilaamaan sähköisesti kotiinsa biohajoavia jätepusseja maksutta.

Sähköisestä jakelusta kauppiaiden kanssa tehtävään yhteistyöhön

Vuonna 2021 teimme biojätepussien jakelussa yhteistyötä K-ryhmän kanssa. Yhtiön toimialueella kokeilussa olevien K-kauppojen hedelmä- ja vihannesosastoilla oli tarjolla uudenlaisia kauppiaiden ja yhtiön kustantamia paperisia hedelmäpusseja. Kustansimme kokeilussa mukana olevien K-kauppiaiden kanssa yhdessä paperiset biojätepussit kauppojen hedelmä- ja vihannesosastolle.

Ideana kokeilussa oli, että kaupan hedelmä- ja vihannesosastolta ostosten mukana kotiin tuodun paperisen pussin pystyi käyttämään uudelleen biojätepussina.


Kuvateksti: Jubilo Oy:n kehittämät märkälujat ja hengittävät pussit todettiin laadukkaiksi ja kestäviksi, ja ne käyvät eri kokoisiin keittiön bioastioihin. Pusseja kokeilivat kotitaloudet kuudessa toimialueemme taloyhtiössä vuonna 2019. Jubilon paperipussit olivat aiemmin myös yhtenä vaihtoehtona Jätekukolta tilattavissa biojätepusseissa.

Mitä tapahtuu biojätteelle?

Kuljetamme erilleen lajitellun ja kerätyn biojätteen Gasumin Kuopion biokaasulaitokselle, jossa jätteistä erotetaan kaasu ja arvokkaat ravinteet suljetussa prosessissa. Kaasu toimitetaan siirtoputkea pitkin Kuopion Energian moottorivoimalaitokseen, jossa kaasusta tuotetaan energiaa sähkö- ja kaukolämpöverkkoon. Ravinteista jalostetaan laadukkaita kierrätyslannoitteita. Outokummun alueella erilleen kerätty biojäte käsitellään paikallisesti, kompostoimalla Jyrin käsittelyasemalla.