Yhtiön toimintakertomus ja tilinpäätös

Paluu etusivulle


Katso tilinpäätös tästä.

Yhtiön taloudellinen tulos

Yhtiön liikevaihto tilikaudella 2021 oli 22,9 M€ ja tulos 1,8 M€. Tulokseen vaikuttivat etenkin myytävien hyödykkeiden positiivinen hintakehitys (sähkö, metalli) sekä jätekeskuksen vastaanottamat satunnaiset jäte-erät. Yhtiön taseen loppusumma tilinpäätöksessä on 20,9 M€.

Yhtiö investoi tilikaudella 2021 yhteensä 2,1 M€, joista merkittävin oli Pieksämäen lajitteluaseman uudistaminen. Poistoja tehtiin 1,1 M€. Lainoja lyhennettiin suunnitelman mukaisesti ja yhtiön omavaraisuusaste kasvoi 65,9 prosenttiin.

Ohessa yhtiön tunnusluvut vuosilta 2017-2021.Yhtiön osakkeet

Yhtiön osakepääoma on 715.000 € (715 osaketta, a’ 1.000 €). Yhtiö ei omista itse osakkeitaan.

Lähipiirilainat ja -vastuut

Kuopion kaupungin omistusosuus yhtiön osakkeista oli tilikauden päättyessä 49,5 %. Osakkuusyhtiöille, Kuopion kaupungin konserniin kuuluville yhteisöille ja muille osakaskunnille Jätekukon myynnit olivat 5,0 M€ ja ostot 1,5 M€.

Kuopion kaupunki ja muut osakaskunnat ovat antaneet yhtiölle takaussopimuksen, jonka perusteella annetut vastuusitoumukset olivat tilikauden vaihtuessa yhteensä 3.033.328 €.

Yhtiön lähipiiriin kuuluvalle Riikinvoima Oy:lle on yhtiö antanut pääomalainaa 2.922.920 € ja Encore Aluepalvelut Oy:lle lainaa 837.430,25 €, josta on lyhennetty 424.160,40 €.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Tutkimus- ja kehitystoimintaan käytettiin yhteensä 56.211 €. Keskeisimmät hankkeet olivat erilliskeräyksen laajenemisen vaihtoehtoselvitykset (LCA), toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) sekä tietovarastoon pohjautuvan raportoinnin kehittäminen.

Lisäksi yhtiö on selvittänyt ohjelmistorobotiikan käyttöä, jätteen laadun koordinointia ja toiminut aktiivisesti KIVOn urakoitsijaryhmässä.

Ympäristöasiat

Jätteiden käsittelyprosesseja ja yhtiön toimintatapoja kehitetään päämäärätietoisesti siten, että ympäristöhaitat ovat mahdollisimman vähäiset ja materiaalin ohjautuminen hyötykäyttöön tehokasta. Yhtiö edellyttää ympäristövastuullista toimintaa myös urakoitsijoilta. Kaikissa kuljetusurakoissa on edellytetty moottorinpäästöluokitusta EURO6. Yhtiön alueella operoi noin 20 jäteautoa, joista seitsemän käyttää polttoaineena biokaasua. Yhtiöllä on jätekeskuksella aurinkovoimaloita, jotka tuottivat 17 % jätekeskuksen energiatarpeesta.

Yhtiö on mukana kiertotaloudessa edistämällä tavaran ja materiaalin kiertoa niin omassa toiminnassaan, kuin mahdollistajana. Yhtiöllä oli vireillä jätekeskuksen ympäristölupahakemus, joka mahdollistaa entistä laajemmat jätteiden hyödyntämisvaihtoehdot.

Yhtiö on mukana Kuopion kaupungin ilmanlaadun seurannassa, Kuopion Hepomäen ja Heinälamminrinteen alueen yhteismeluseurannassa sekä jätekeskuksen alueen ilmatarkkailuohjelmassa. Jätekeskuksen ympäristötarkkailuun käytettiin 27 625 €, josta suurin osa (67 %) vesientarkkailuun. Kaasua kerättiin talteen aikaisempaa vähemmän (1,6 MNm3), johtuen kaatopaikkakaasun metaanipitoisuuden vähentymisestä ja hyödyntämislaitteiden toimintakatkoksista. Kaasu hyödynnettiin lämpönä Kuopion Energialla (hyödynnetty energiamäärä yhteensä 7,4 GWh), vain poikkeustilanteissa kaasua poltettiin soihdussa. Vuonna 2021 hajutunteja mitattiin 35. Kaatopaikan avonaisesta osasta maisemoitiin puolet. Haittaeläinten osalta tehdään aktiivisesti haittaeläintorjuntaa niin jätekeskuksella kuin lajitteluasemillakin.

Henkilöstö

Vuonna 2021 yhtiön palveluksessa työskenteli yhteensä 58 henkilöä, joiden työpotentiaali oli yhteensä 41,9 htv. Työsuhteessa olevien määrä vuoden lopussa oli 44 henkilöä, joista vakituisia 91 %. Vuonna 2021 yhtiö lisäsi henkilöstöresursseja tietohallintoon ja laskutusrekisteritiimiin. Lisäksi yhtiö osti ulkopuolisia palveluita toimintansa vaatimassa laajuudessa. Etätyön osuus oli edelleen korkea (63 %). Yhtiö suositteli etätyön tekemistä koronatilanteen ja työtehtävien mukaan.

Operatiivinen toiminta 2021

Vuosi 2021 oli Jätekukko Oy:n 20. kokonainen toimintavuosi. Yhtiön toimialueeseen kuuluu 15 kuntaa ja 215 000 asukasta. 1.1.2021 otettiin käyttöön uudet jätetaksat.

Yhtiön merkittävin investointi vuonna 2021 oli Pieksämäen uuden lajitteluaseman rakentaminen. Uusi lajitteluasema rakentui huhtikuusta lokakuuhun ja avattiin asiakkaille aikataulussa 8.11.2021. Rakentamisen aikana jätteiden vastaanottoa järjestettiin erityisjärjestelyin mm. mobiilikeräyksellä. Uudella asemalla on valmius ottaa käyttöön omatoimiasiointi.

Suurin osa yhtiön liikevaihdosta syntyy keräyspalveluissa. Jätteiden keräysvälineitä tyhjennettiin yhteensä 1,84 miljoonaa (2020: 1,88 milj). Sekajäteastioiden tyhjennykset vähenivät 4 %, sen sijaan kierrätettävien jätteiden tyhjennysmäärä kasvoi.

Yhtiö luopui pitkään toteuttamastaan biopussien kotijakelusta. Kotijakelun tilalla kokeiltiin menetelmää, jossa kauppojen hedelmä- ja vihannesosastoilla oli tarjolla paperipusseja, jotka hyödynnetään ensin hedelmäpusseina ja sitten kotona biojätepusseina.

Yhtiö rakennutti yhden uuden ekopisteen. Yhtiön ylläpitämiä ekopisteitä oli vuoden lopussa yhteensä 23.

Yhtiö ylläpitää 21 paikallista lajitteluasemaa. Vuonna 2021 jätettä lajitteluasemien kautta kulki lähes saman verran kuin edellisenä vuonna, yhteensä 20 200 tonnia. Asiointimäärät lajitteluasemilla laskivat edelliseen vuoteen nähden 13 %, ollen yhteensä 118 500. Suurin tekijä tähän oli Pieksämäen lajitteluaseman rakennusprojekti, joka sulki aseman seitsemäksi kuukaudeksi. Kuopion lajitteluaseman itsepalveluasiointi kasvoi 30 % (2021: 12 600; 2020: 9 700), kokonaiskävijämäärä jäi hieman edellisvuodesta.

Yhtiön ylläpitämä jätekeskus sijaitsee Kuopion kaupungilta vuokratulla alueella Kuopion eteläpuolella. Alueella toimii Jätekukon lisäksi viisitoista kiertotalouden toimijaa, joista suurin osa on suoraan yhtiön vuokralaisina. Yhtiö toimii alueen isäntänä ja tuottaa alueen toimijoille vaakapalvelun, alueen ylläpitopalvelut ja käsittelypalveluita. Punnituksia jätekeskuksen vaa’alla tehtiin 39 962 kappaletta. Ympäristöluvan mukaisia jätteitä otettiin vastaan yhteensä 138 860 tonnia, joka oli 7 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Jätemäärä väheni, koska silttiä vastaanotettiin edellisenä vuonna suuri määrä kaatopaikan peittourakkaa varten. Yhtiön osuus jätekeskukselle toimitetuista jätteistä oli 109 030 tonnia. Vastaanotetuista jätteistä 96 % hyödynnettiin tai sijoitettiin varastoon myöhempää hyödyntämistä varten ja loput 4 % loppusijoitettiin jätetäyttöön ja se koostui mm. eristevilloista, asbestista ja vierasperäisistä kasveista.

Yhtiö toimitti jätettä energiahyötykäyttöön yhteensä 48 446 tonnia, josta Riikinvoimalle 86 %. Riikinvoima toimi vuonna 2021 suunnitellusti. Keski-Savon Jätehuollolle toimitettiin käsittelyyn lajitteluasemien loppujätettä ja suuria kappaleita sekä jätekeskukselle vastaanotettua rakennusjätettä.

Yhtiö kilpailutti lajitteluasemien (12 asemaa) vastaanottopalvelun, astiapalvelun, palvelupisteiden ylläpidon, Noutokukon ja keräysvälineiden hankinnan (140 l –660 l). Hankinnat käynnistyivät 1.6.2021.

Hallitus vahvisti yhtiön päivitetyn strategian ja Kuopion kaupungin maa-ainesten liiketoiminta siirtyi liiketoimintakaupalla yhtiölle 1.9.2021.
Yhtiön hallinnolliset toimitilat muutettiin helmikuussa uusiin toimitiloihin Puutarhakatu 9 B2/2, Kuopio.

Koronalla ei ollut merkittävää vaikutusta operatiiviseen toimintaan.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Uudet jätetaksat otettiin käyttöön 1.1.2022.

Vaarallisten jätteiden nouto- ja käsittelyhankinta sekä jätekeskuksen ja maakeskuksen konetöiden hankintakilpailutus käynnistettiin. Keräysvälineiden pesuista tehtiin hankintapäätös.

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Operatiivisista riskeistä huomattavin on Riikinvoiman toimintavarmuus. Yhtiö omistaa 15,8 % osuuden Riikinvoima Oy:stä ja sillä yhtiö varmistaa ensisijaisesti kunnallisen jätehuollon vaatiman käsittelykapasiteetin. Riikinvoiman toimivuudella on merkittävä vaikutus yhtiön jätteiden käsittelykapasiteettiin. Riikinvoiman osakkaat päivittivät Riikinvoimalle toimitettavan jätteen laatuohjeen, joka otettiin käyttöön 1.2.2021. Laatuohjeen tavoitteena on varmistaa Riikinvoiman toimintaa.

Merkittävin taloudellinen epävarmuus kohdistuu edelleen ulosmyytävien tuotteiden (energia, metallit, SER) markkinahintaan sekä poltettavan jätteen käsittelykustannuksiin (Riikinvoiman vastaanottama tonnimäärä).

Kuljetusten kilpailutuksissa on huomioitu myös ns. TSV-sopimuksiin pohjautuvaa myyntiä, jonka muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi tyhjennysmääriin ja sitä kautta yhtiön liikevaihtoon ja kuntalaisille tarjottavan palvelun kustannuksiin. Merkittävä osa sopimuksia päättyy vuoden 2022 lopussa.
Jätekeskuksen osalta liikevaihtoon liittyy paljon epävarmuustekijöitä, jotka heijastelevat yhteiskuntaa ja jätehuollon rakenteita.
Yhtiö käy aktiivisesti läpi sisäisiä toimintatapoja ja tarkentaa prosessien osalta käytänteitä.

Vahinkoriskeihin on varauduttu ennaltaehkäisevästi turvallisuuskartoituksilla ja henkilöstön koulutuksilla sekä toimintaohjeilla.

Yhtiöllä on hallinnon vastuuvakuutus, ympäristövahinkovakuutus, omaisuuden- ja toiminnan vakuutus sekä lakisääteiset henkilöstö- ja ajoneuvovakuutukset.
Kuopion jätekeskuksen ympäristöluvan edellyttämänä vakuutena on talletusvakuus (750.000 €).

Yhtiö on sijoittanut kassavaroja neljään rahastoon yhteensä 2 M€. Yhtiön lainat on sidottu kiinteään korkoon.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Jäte- ja hankintalain muutokset ovat kaventaneet kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden vastuita ja oikeuksia. Toisaalta jatkuvasti tiukentuvat hyötykäyttövelvoitteet sekä uusien palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto aiheuttavat kustannuspaineita. Yhtiö hakee aktiivisesti vaihtoehtoja, joilla sen liiketoiminta voidaan sopeuttaa hankinta- ja jätelain vaatimiin liiketoimintamuutoksiin.

Vuoden 2021 liikevaihdosta yhtiön markkinaehtoisen liikevaihdon osuus oli 4 %. Tämän lisäksi yhtiö tarjosi kunnan toissijaisen vastuun (TSV) kautta yrityksille tarjottavia jätehuoltopalveluja. Miltei kaikki TSV-toiminta perustuu vuoden 2019 lopussa laadittuihin sopimuksiin, jotka umpeutuvat vuoden 2022 lopussa. Muutokset tulevat siirtämään osan TSV-toiminnoista markkinaehtoiseksi liiketoiminnaksi, jolloin yhtiön tulee varmistaa markkinaehtoisen liiketoimintansa pysyminen sallitun rajan alapuolella. Tämä voi edellyttää luopumista osasta liiketoiminnasta ja/tai toiminnan siirtämistä erilliseen yhtiöön.
Kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden yhteistyö tiivistyy edelleen niin valtakunnallisesti kuin lähialueellisesti. Merkittävänä syynä on pakkausjätteiden ja biojätteen kiinteistökohtaisten kuljetusten siirtyminen koko valtakunnassa kuntien vastuulle vuosien 2023 ja 2024 aikana.

Tietojärjestelmien toimiva ja turvallinen kokonaisuus on entistä merkittävämmässä roolissa, kun sujuvoitetaan toimintaprosesseja ja haetaan tietoteknisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat uudenlaista toimintaa.

Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuului yhdeksän varsinaista jäsentä, joista kullakin oli henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen toimintakausi alkaa yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavaan yhtiökokoukseen. Yhtiön hallitus tilikaudella 2021 oli seuraava:

Hallitus 1.1.2021 – 1.4.2021

Varsinaiset jäsenet
Petri Nieminen, hallituksen pj., Kuopio (varajäsen: Ari Paanala, Kuopio)
Tero Hongisto, Kuopio (varajäsen: Jukka Parviainen, Kuopio)
Jaana Miettinen, Kuopio (varajäsen: Leena Pulkkinen, Kuopio)
Pirjo Eskelinen, Kuopio (varajäsen: Virva Romo, Kuopio)
Petteri Ristikangas, Siilinjärvi (varajäsen: Jukka Kellokumpu, Siilinjärvi)
Tapani Mähönen, Pieksämäki (varajäsen: Alpo Salo, Pieksämäki)
Paula Rissanen, Tuusniemi (varajäsen:Henri Ruotsalainen, Rautavaara)
Jarkko Määttänen, Lieksa (varajäsen: Janne Martiskainen, Juuka)
Kimmo Hälinen, Suonenjoki (varajäsen: Antti Tuppura, Rautalampi)

Hallitus 1.4.2021 - 31.12.2021
Varsinaiset jäsenet

Petri Nieminen, hallituksen pj., Kuopio (varajäsen: Ari Paanala, Kuopio)
Tero Hongisto, Kuopio (varajäsen: Jukka Parviainen, Kuopio)
Jaana Miettinen, Kuopio (varajäsen: Leena Pulkkinen, Kuopio)
Pirjo Eskelinen, Kuopio (varajäsen: Virva Romo, Kuopio)
Petteri Ristikangas, Siilinjärvi (varajäsen: Jukka Kellokumpu, Siilinjärvi)
Alpo Salo, Pieksämäki (varajäsen: Tapani Mähönen, Pieksämäki)
Antti Tuppura, Rautalampi*(ero 10/2021), (varajäsen: Markus Tiihanoff, Konnevesi)
Henri Ruotsalainen, Rautavaara (varajäsen: Ari Sopanen, Kaavi)
Timo Möttönen, Juuka (varajäsen: Asko Saatsi, Nurmes)

Tilintarkastusyhteisönä toimi KPMG Oy Ab ja vastuullisena tarkastajana KHT Jere Niskanen. Yhtiön toimitusjohtajana toimi DI Arto Ryhänen.

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Yhtiön hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden voitto 1.828.298,74 € siirretään taseen oman pääoman edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille.