Etätyöaikana työtehtävät ovat sujuneet ja työ edennyt

Paluu etusivulle

Yhtiön hallinnolliset toimitilat sijaitsevat Puutarhakadulla Kuopiossa. Uusia toimitiloja otettiin vuoden aikana asteittain käyttöön koronatilanteen sallimissa rajoissa. Etätyö sujui edelleen hyvin ja etätöitä tehtiin 63 % tehdyistä työpäivistä. Kaikkea työtä ei ole mahdollista tehdä etätyönä, tästä esimerkkinä lajitteluasemilla tehtävä palvelutyö. Muutoin jatkettiin viikottaista operatiivisten asioiden etäpalaveria, johon osallistui koko henkilöstö.

 

Jätekukon henkilöstunnusluvut

Vuonna 2021 yhtiön palveluksessa työskenteli yhteensä 58 henkilöä, joiden työpotentiaali oli yhteensä 41,9 htv. Työsuhteessa olevien määrä vuoden lopussa oli 44 henkilöä, joista vakituisia 91 %.

Vuonna 2021 yhtiö lisäsi henkilöstöresursseja tietohallintoon ja laskutusrekisteritiimiin.

Työturvallisuus ja työterveys on välittämistä

Tavoitteenamme on terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy sekä työntekijän terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen. Työkyvyn varhaisen tuen toimenpiteillä pyritään tukemaan työkykyä ja ehkäisemään työkyvyttömyyttä. Toimintamallin avulla pyritään vaikuttamaan työkykyä uhkaaviin tekijöihin. Sairauspoissaoloja ja niiden syitä seurataan varhaisen tuen mallin mukaisesti. Kuopion Työterveyden järjestämiä työpaikkavastaanottoja jatkettiin vuonna 2020 kerran kuukaudessa.

Työturvallisuus ja toimintojen kehittäminen on tärkeää meille. Käsittelemme kaikki läheltä piti -tilanteet ja työtapaturmat huolellisesti, ja teemme niiden perusteella korjaavat toimenpiteet. Teemme vuosittain turvallisuuskävelyt lajitteluasemilla ja jätekeskuksella, joiden pohjalta kehitämme toimintatapojamme ja parannamme työturvallisuutta. Huolehdimme oman henkilöstömme turvallisuusasioiden lisäksi myös urakoitsijoidemme turvallisuudesta.
 

Yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden ylläpito etätyöaikana

Etätyöaikana välttämättömät työtehtävät ovat sujuneet ja työ edennyt, mutta vapaamuotoisen vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden eteen on jouduttu miettimään uusia keinoja. Suurempia kokoontumisia ei voitu edelleenkään pitää. Keskityimme järjestämään useampia pieniä kohtaamisia virtuaalisesti, jonka tavoitteena oli lisätä yhteyttä ja kohtaamisen tunnetta ihmisten välille. Jatkoimme edellisvuoden tapaan Välitän sinusta -teemavuotta, johon sisältyi tempauksia viestintäkanavissa. Jaoimme toisillemme mm. luontokuvia, lounas- ja harrastusvinkkejä. Teimme myös etäyhteislenkin jakamalla kuvia lenkkipolun varrelta.

Yhtiö tarjosi henkilöstölleen liikunta- ja kulttuurisaldoa työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen ylläpitämiseen. Yhtiö tuki myös henkilökunnan hierontakäyntien kustannuksia.