Ympäristövastuu

Ympäristövastuu

Paluu etusivulle

Ympäristöluvat

Jätekukolla on jätekeskuksen ympäristölupa, 16 lajitteluasemien ympäristölupaa ja viisi lajitteluasemaa on rekisteröity jätelain 100 §:n mukaiseen jätehuoltorekisteriin.

Yhtiö jätti ympäristöluvan muutoshakemuksen AVI:lle ennen vuodenvaihdetta. Lupahakemuksessa esitetyt uudet toiminnot tähtäävät alueen ja kiertotalouden edistämiseen.

Lajitteluasemat

Lajitteluasemat toimivat jätteiden vastaanotto- ja välivarastointiasemina. Erilliskerätyt jätejakeet kuljetetaan hyödynnettäväksi materiaalina tai energiana. Jätteet varastoidaan asfaltoidulla alueella ja vaaralliset jätteet säilytetään valuma-altaallisessa lukittavassa kontissa tai varastointitilassa. Vastaanotetuista jätteistä hyödynnetään 99 % materiaalina tai energiana.

Kaikilla lajitteluasemilla on Kiertokukko-piste, joka toimii tavaroiden uudelleenkäyttöä helpottavana palveluna. Lajitteluasematoiminnasta aiheutuvat ilma- ja melupäästöt ovat vähäisiä.

Lajitteluasemat pidetään siistinä ja alueen aitauksella estetään ympäristön roskaantuminen. Kolmella asemalla on öljynerotuskaivot. Lajitteluasemien vedet johdetaan alueen ympärysojiin Kuopion Pikkukukko lajitteluasemaa lukuun ottamatta. Kuopion lajitteluaseman vedet johdetaan tasausaltaalle, josta ne lähtee puhdistettavaksi. 

Vaikutukset veteen

Kuopion jätekeskuksella muodostuu loppusijoitusalueen suotovesiä, kenttäalueiden hulevesiä, Fortum Waste Solutions Oy:n prosessivesiä ja saniteettivesiä. Nämä vedet johdetaan Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolle. Lisäksi alueella muodostuu puhtaita hulevesiä, jotka ohjataan alueen ympärysojiin.

Ympäristövaikutusten tarkkailu jatkui 10.4.2019 päivitetyn ohjelman mukaisesti. Vesien tarkkailun toteutti Eurofins. Tarkkailu toteutettiin Heinälamminrinteen ja Hepomäen alueen yhteistarkkailuna, johon kuului kymmenen toiminnanharjoittajaa.

Tarkkailuohjelman mukaan Kuopion jätekeskuksen alueen jätevesiä tutkitaan neljä kertaa vuodessa, jätevedenpuhdistamolle johdettavaa jätevettä kerran kuukaudessa, alueen pintavesiä neljä kertaa vuodessa ja alueen pohjavesiä kaksi kertaa vuodessa.

Jätevedenpuhdistamolle johdetut vedet

Jätevedenpuhdistamolle johdettiin vuoden 2020 aikana 132 529 m3 jätevettä (2019: 98 955 m3). 

Lähtevästä jätevedestä otetaan näyte kerran kuukaudessa. Ympäristöluvan mukaan jäteveden puhdistamolle johdettavan jäteveden pitoisuuksien on alitettava ympäristöluvan mukaiset raja-arvot. Kuormitus alittaa lupaehdot.

Tarkkailujakson kuormitukset

Kuormitus 2019 2020
virtaama (m3/a)  98 955  132 529 
kiintoaine (kg/a)  3 315  2 927 
BOD7 (kg/a)  2 603  2 863 
kokonaistyppi (kg/a)  15 190  16 455 
ammoniumtyppi (kg/a)  13 762  11 155 
kokonaisfosfori (kg/a)  277  197 
sähköjohtokyky (mSu) MED  290  225 
pH MED  7,8  7,9 

Haju ja pöly

Jätekeskuksen ilmanlaatua tarkkaillaan alueen yhteistarkkailun mukaisesti. Vuonna 2020 yhteistarkkailussa jätekeskuksen osalta mitattiin Haminalahdessa haisevia rikkiyhdisteitä (TRS). Haisevat rikkiyhdisteet kuvaavat vapautuvan kaatopaikkakaasun hajua. Hajua aiheuttaa jätetäytössä hapettomissa oloissa tapahtuvan hajoamisen seurauksena muodostuvat rikkiyhdisteet. Pöly-, mikrobi- ja paikallisia hajupäästöjä muodostuu jätteiden koneellisessa prosessoinnissa.  Jätekeskuksen alueella pölyämistä on ehkäisty pölynsidonnalla murskauksien yhteydessä ja kenttien puhtaanapidolla.  

Vuonna 2020 hajusta annettiin palautetta 25 kertaa (2019: 20). Jätekeskuksen naapureista koostuva ympäristöpaneeli antoi kaikki palautteet.

Haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) mittaus aloitettiin Haminalahdessa loppuvuodesta 2012. Kuvassa on esitetty hajutuntien lukumäärä 2017-2020. Hajutunti on tunti jolloin, TRS-pitoisuuden tuntikeskiarvo > 3,0 ug/m3.

Hajutunnit Haminalahti 2019-2020

Vuonna 2020 kirjattuja hajutunteja on vähemmän kuin 2019. Hajutunteja mitattiin vuonna 2020 24 kpl (2019: 28 kpl ja 2018: 8 kpl). Hajut ovat vähentyneet viimeisen kolmen vuoden aikana merkittävästi. Vuorokautinen raja-arvo 10 ug S/m3 ei ylittynyt. Orgaanisen jätteen kaatopaikkaamisen väheneminen ja tehokas kaasunkeräys ovat vähentäneet hajuja.

Lajitteluasemilla välivarastossa olevista jätteistä ei aiheudu hajuhaittaa. Nurmeksessa ja Outokummussa on lajitteluaseman yhteydessä sekajätteen siirtokuormausasema. Sekajätteet välivarastoidaan siirtokuormauskonteissa ja ne tyhjennetään vähintään kerran viikossa, joten mahdolliset hajuhaitat ovat hyvin paikallisia.

Melu

Melua aiheutuu jätekeskuksella jätteiden murskauksesta, lastaamisesta ja liikenteestä. Raskaan liikenteen autoja käy alueella noin 150 päivässä ja lisäksi alueella on henkilöautoliikennettä noin 200 käyntiä päivässä.

Kuopion jätekeskuksen ympäristöluvan mukaan jätekeskuksesta aiheutuva melutaso (LAeq) saa olla asuinkiinteistöjen pihapiirissä päiväaikaan klo 7-22 enintään 55 dB ja yöaikaan klo 22-7 enintään 50 dB. Jätekeskuksesta aiheutuvaa melua seurataan Kuopion yhteismeluseurannassa. Jätekeskuksella on lähimpien naapurien pihoissa mittauspisteet noin 0,5-1 km etäisyydellä jätekeskuksesta. Vuonna 2020 ei havaittu melutasojen ylityksiä.

Lajitteluasemilla melua aiheutuu jätteiden lastaamisesta. Melu on kuitenkin hetkellistä.