Kummikoulu lukuvuoden rakenne

 

1. Työryhmien perustaminen

Lukuvuoden alussa perustetaan rehtorin ja yhteysopettajan johdolla työryhmät, jotka vievät koulun kestävän kehityksen työtä eteenpäin. Ympäristötiimi koostuu opettajista ja muusta henkilökunnasta ja ympäristötiimi puolestaan oppilaista. Tiimien nimet voivat olla muutakin kuin edellä mainitut esimerkiksi keke-tiimi ja -ryhmä, ympäristöraati tai -kerho.

 • Jos koululla on jo olemassa oppilaiden ja opettajien ryhmät, tiimit, raadit jne., kannattaa toimintaa jatkaa niiden ryhmien kautta. Oppilaiden tiimi voi koostua myös oppilaskunnasta tai osasta sen oppilaita. Molemmilla ryhmillä tulee olla vastuu-/yhteyshenkilöt, jotka pitävät yhteyttä ympäristökouluttajan kanssa ja huolehtivat, että tieto työryhmien välillä siirtyy.
 • Oppilaiden ryhmän sopiva koko on 10-20 oppilasta ja henkilökunnan ryhmän koko puolestaan 3-6 henkilöä. Tiimit kokoontuvat säännöllisesti ja vähintään kerran kuukaudessa. Aikaa tapaamisiin on hyvä varata vähintään puoli tuntia, mutta oppitunnin mittainen aika eli 45 minuuttia on hyvä. Silloin ehditään kertomaan terveiset ja suunnittelemaan tulevaa toimintaa.

 

2. Lähtötilanteen kartoitus

Kummikouluvuoden aluksi tehdään teemaan liittyvä alkukartoitus, jolla saadaan tietoa asioista, joita on tarve kehittää vuoden aikana. Alkukartoituksessa tutkitaan teeman mukaan esimerkiksi, miten koulun lajittelu on järjestetty, millaiset lajittelutaidot ovat ja miten paljon jätteitä syntyy. Lisäksi voidaan selvittää oppilaiden ja henkilökunnan kulutustottumuksia.

 • Tärkeää on, että oppilaat osallistuvat aktiivisesti kartoituksen tekemiseen ja kartoitus kannattaakin antaa oppilaiden ympäristöryhmän tehtäväksi. Ryhmän jäsenet voivat tehdä haastatteluja ja käyttää apuna esim. Keke-koulussa oppaan lomakkeita. Oppilaita kannattaa innostaa kartoittamaan vaikka itse oman luokkansa tilanteen.
 • Tuloksia kannattaa havainnollistaa visuaalisesti esimerkiksi erilaisilla kuvaajilla ja piirakoilla. Myös koulun tiedotuskanavia esim. infonäyttöjä ja ilmoitustauluja kannattaa hyödyntää.
   

3. Kummikoulu ohjelman suunnittelu

Kartoituksen tulosten perusteella suunnitellaan kummikouluvuoden toiminta ja tehdään kestävän kehityksen ohjelma tai jos koululla sellainen jo on, täydennetään ohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä. Suunnittelutyön tekevät ympäristötiimi ja -ryhmä yhdessä. Ympäristötiimi ja ympäristökouluttaja miettivät, miten teema tuodaan osaksi opetusta.

 • Ympäristökouluttaja ja ympäristötiimi järjestävät opettajille puolen päivän mittaisen koulutuksen (esim. VESO-päivän yhteydessä). Koulutuksessa:
 1. tutustutaan kummikouluvuoden sisältöön
 2. tutustutaan ohjelman teeman mukaisiin oppimateriaaleihin
 3. suunnitellaan aineiden välistä yhteistyötä ja teeman toteuttamista oppiaineissa ja koulun yhteisissä tapahtumissa
 4. suunnitellaan teema- ja/tai pajapäivien ohjelmaa.
 • Ympäristöryhmän tehtävänä on suunnitella teeman mukaisen ohjelman näkyvyyttä, jota voivat olla aamunavaukset, teemapäivät, infoiskut tai yllätystarkastukset.
   

4. Kummikoulu ohjelman toteutus

Kummikouluohjelman teema on osa koulun arkea ja opetusta koko kummikouluvuoden ajan. Ohjelman toteutuksessa näkyy toiminnallisuus ja oppilaiden osallistuminen. Kouluyhteisön sitoutumista edistetään hyvällä tiedotuksella. Ohjelmasta kerrotaan oppilaille, henkilökunnalle ja vanhemmille. Oppilaat ovat tärkeitä viestinviejiä.
Kummikoulu ohjelmaan kuuluu esimerkiksi:

 • Päivänavaus tai aloitustilaisuus, jossa ympäristökouluttaja kertoo koulun henkilökunnalle ja oppilaille kummikouluohjelmasta
 • Ympäristökouluttajan pitämiä oppitunteja
 • Lisämateriaaleja ja tehtäviä eri oppiaineisiin
 • Opettajien vetämät, oppiainerajat ylittävät teema/pajapäivät, joita voidaan suunnitella ympäristökouluttajan johdolla koulutuspäivässä
 • Oppilaiden ympäristöryhmän ideoimia tempauksia, joita voidaan suunnitella yhdessä ympäristökouluttajan kanssa
 • Seurantapalaute ohjelmasta, jota Jätekukko kerää koulultanne sähköisellä kyselyllä
 • Kummikouludiplomi, jonka koulu saa ohjelman päättymisen jälkeen.

Tavoitteena on, että kummikouluvuonna opitut asiat jäävät pysyviksi toimintatavoiksi koululle ja teeman edistämistä jatketaan edelleen. Kummikouluvuosi antaa hyvän lähtölaukauksen koulun kestävän kehityksen ohjelman teolle.

 

5. Loppukartoitus ja arviointi

Loppukartoitus ja toiminnan arviointi tehdään kummikoulu vuoden päätteeksi. Kartoituksen tulosten perusteella on tarkoitus selvittää, miten suunniteltu toiminta on toteutunut ja millaisia tuloksia toiminnalla on saatu. Kartoituksen tekevät ympäristötiimi ja -ryhmä yhdessä.